Department of Agriculture Extension and Cooperatives

Monthly Archives: May 2024

ກອງປະຊຸມສຳມະນາໃຫ້ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານດ້ານສະຫະກອນ ໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາ 04 ສະຖາບັນວິທະຍາໄລດົງຄຳຊ້າງ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລຈຳປາສັກ ແລະ ມາຫະວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ

ເພື່ອປະຕິບັດຕາມບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈລະຫວ່າງກົມສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະ ສະຫະກອນ ກັບ ອົງການສະຫະພັນສະຫະກອນປະເທດເຢຍລະມັນ ແລະ ໄຮເຟັນເຊັນ (DGRV) ຂອງໂຄງການພັດທະນາເສດຖະກິດທີ່ຍີນຍົງໂດຍຜ່ານລະບົບສະຫະກອນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ກ່ຽວກັບກິດຈະກຳເຜີຍແຜ່  ແລະ ສ້າງຄວາມຮູ້ Continue reading

ງານວາງສະແດງສິນຄ້າກະສິກໍາ

ແຈ້ງການ

ຍຸດທະສາດ

ໜັງ​ສື​ພິມ ເອ​ເລັກ​ໂຕ​ນິກ

ວາລະສານກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້

ຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ

ວາລະສານການສົ່ງເສີມ

ສະຖິຕິການຜະລິດກະສິກໍາ

ເລື່ອງຫຼ້າສຸດ