Department of Agriculture Extension and Cooperatives

Monthly Archives: June 2023

ພະແນກຂໍ້ມູນຂ່າວສານການສົ່ງເສີມ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງຕະຫຼາດ ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາກ່ຽວກັບການພັດທະນາ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານການສົ່ງເສີມ ແລະ ສະຫະກອນ

ໃນວັນ ທີ 13 ມິຖຸນາ 2023 ຢູ່ ປະຫ້ອງຊຸມກົມສົ່ງເສີມກະສິກໍາ ແລະ ສະຫະກອນ ພະແນກຂໍ້ມູນຂ່າວສານການສົ່ງເສີມ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງຕະຫຼາດ ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານການສົ່ງເສີມ ແລະ ສະຫະກອນຂື້ນພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ໂສພາສິດທິໂສມ Continue reading

ງານວາງສະແດງສິນຄ້າກະສິກໍາ

ແຈ້ງການ

ຍຸດທະສາດ

ໜັງ​ສື​ພິມ ເອ​ເລັກ​ໂຕ​ນິກ

ວາລະສານກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້

ຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ

ວາລະສານການສົ່ງເສີມ

ສະຖິຕິການຜະລິດກະສິກໍາ

ເລື່ອງຫຼ້າສຸດ