Department of Agriculture Extension and Cooperatives

Monthly Archives: July 2018

ຝຶກອົບຮົມການສ້າງເປັນຄູຝິກວຽກບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃຫ້ພະນັກງານຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຄູຮ່ວມງານໂຄງການແກ່ຊຸມຊົນ (cope) ທີ່ ແຂວງຜົ້ງສາລີ

ໃນຄັ້ງວັນທີ 18-22/6/2018 ຈັດຝຶກອົບຮົມການເປັນຄູຝຶກວຽກບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃຫ້ພະນັກງານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານຂອງໂຄງການຊຸມຊົນ (cope)  ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ, ໃນນັ້ນທິມງານຄູຝຶກທີ່ມາຈາກພະແນກສົ່ງເສີມ ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ (ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້) ໄດ້ລົງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂັ້ນ Continue reading

ງານວາງສະແດງສິນຄ້າກະສິກໍາ

ແຈ້ງການ

ຍຸດທະສາດ

ໜັງ​ສື​ພິມ ເອ​ເລັກ​ໂຕ​ນິກ

ວາລະສານກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້

ຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ

ວາລະສານການສົ່ງເສີມ

ສະຖິຕິການຜະລິດກະສິກໍາ

ເລື່ອງຫຼ້າສຸດ