Department of Agriculture Extension and Cooperatives

Monthly Archives: February 2019

ກອງປະຊຸມລິເລີ່ມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການ ສົ່ງເສີມ ລະບົບຕ່ອງໂສ້ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ທີ່ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ

ໃນ​ວັນ​ທີ 5 ກຸມພາ ຜ່ານ​ມາ ທີ່ນະຄອນ​ປາກ​ເຊ ​ແຂວງ​ ຈຳປາ​ສັກ, ໂຄງການສົ່ງ​ເສີມ ລະບົບ​ຕ່ອງ​ໂສ້​ການ​ຜະລິດ​ເປັນ​ສິນຄ້າ ທີ່​ເປັນ​ມິດ​ຕໍ່​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ, ທີ່ຂື້ນກັບກົມສົ່ງເສີມເຕັກນິກ ແລະ ປຸງແຕ່ງກະສິກໍາ, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ​ໄດ້​ຈັດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ ​ລິ​ເລີ່ມການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ ​ໂຄງການສົ່ງ​ເສີມ ລະບົບ​ຕ່ອງ​ໂສ້​ການ​ຜະລິດ​ເປັນ​ສິນຄ້າ ທີ່​ເປັນ​ມິດ​ຕໍ່​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມຂື້ນ. ໂດຍ​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ Continue reading

ຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບວຽກງານບໍລິຫານຈັດການ ຄຸ້ມຄອງຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃນ 3 ສູນພັດທະນາກະສິກໍາ ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ແຂວງ ສາລະວັນ

ກົມສົ່ງເສີມເຕັກນິກ ແລະ ປຸງແຕ່ງກະສິກໍາ  ແມ່ນເປັນກົມໜຶ່ງທີ່ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການພັດທະນາບຸກຄະລະກອນ ແຕ່ຮາກຖານ ຮອດຂັ້ນສູນກາງ,  ເສີມສ້າງທາງດ້ານເຕັກນິກວິຊາການເປັນຕົ້ນ:  ວຽກງານດ້ານການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດສະເພາະດ້ານ, ວຽກງານຂໍ້ມູນຂ່າວສານການສົ່ງເສີມຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະວຽກງານການສ້າງຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ວຽກງານເຜີຍແຜ່ Continue reading

ງານວາງສະແດງສິນຄ້າກະສິກໍາ

ແຈ້ງການ

ຍຸດທະສາດ

ໜັງ​ສື​ພິມ ເອ​ເລັກ​ໂຕ​ນິກ

ວາລະສານກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້

ຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ

ວາລະສານການສົ່ງເສີມ

ສະຖິຕິການຜະລິດກະສິກໍາ

ເລື່ອງຫຼ້າສຸດ