Department of Agriculture Extension and Cooperatives

Monthly Archives: January 2024

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ການເຂົ້າຫາການຊ່ວຍເຫຼືອສໍາລັບທຸລະກິດກະສິກຳແບບມີສ່ວນຮ່ວມ (MGS) ໂຄງການສົ່ງເສີມລະບົບຕ່ອງໂສ້ການຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າທີ່ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ (ຄສກສ)

ໃນວັນທີ 26 ທັນວາ 2023 ຢູ່ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສະຫະກໍາແຫ່ງຊາດລາວ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ໂຄງການສົ່ງເສີມລະບົບຕ່ອງໂສ້ ການຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າ ທີ່ເປັນມິດຕໍ່ສີ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ການເຂົ້າຫາການຊ່ວຍເຫຼືອ ສໍາລັບທຸລະກິດກະສິກຳແບບມີສ່ວນຮ່ວມ (MGS) ຂື້ນ Continue reading

ງານວາງສະແດງສິນຄ້າກະສິກໍາ

ແຈ້ງການ

ຍຸດທະສາດ

ໜັງ​ສື​ພິມ ເອ​ເລັກ​ໂຕ​ນິກ

ວາລະສານກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້

ຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ

ວາລະສານການສົ່ງເສີມ

ສະຖິຕິການຜະລິດກະສິກໍາ

ເລື່ອງຫຼ້າສຸດ