Department of Agriculture Extension and Cooperatives

Monthly Archives: September 2022

ຝຶກອົບຮົມ ການບໍລິຫານເງີນອອມ, ເງີນກູ້ ແລະ ການບັນຊີ ໃຫ້ກູ່ມອອມຊັບແຊມາອຶລ ກຶມໂກບ້ານ ແລະ 3 ບ້ານເປົ້າໝາຍໃໝ່

ເພື່ອຍົກລະດັບທາງດ້ານຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດ ໃຫ້ນັກສຳມະນາກອນ ກ່ຽວກັບການບໍລິຫານ, ການຄູ້ມຄອງເງີນອອມ, ເງີນກູ້ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງບັນຊີ ໃຫ້ກັບກຸ່ມອອມຊັບແຊມາອຶລ ກຶມໂກບ້ານ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນບ້ານດົງຂາວ, ບ້ານຫລັກ52, ບ້ານ ນໍ້າລິນ, ແລະ 3 ບ້ານເປົ້າໝາຍໃໝ່ບ້ານ ໜອງປຸ່ງ, ບ້ານ ໂພນໄຊ ແລະ ບ້ານ ນາເລົ່າ ລວມທັງພະນັກງານຂັ້ນເມືອງຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກດັ່ງກ່າວ.

Continue reading

ງານວາງສະແດງສິນຄ້າກະສິກໍາ

ແຈ້ງການ

ຍຸດທະສາດ

ໜັງ​ສື​ພິມ ເອ​ເລັກ​ໂຕ​ນິກ

ວາລະສານກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້

ຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ

ວາລະສານການສົ່ງເສີມ

ສະຖິຕິການຜະລິດກະສິກໍາ

ເລື່ອງຫຼ້າສຸດ