Department of Agriculture Extension and Cooperatives

Monthly Archives: January 2023

ອີງຕາມການເຊີນຂອງ ສັນນິບາດ ແຫ່ງປະເທດໄທ ສະບັບເລກທີ່ 0302/822 ເພື່ອໄປທັດສະນະສືກສາ ແລກປຽນບົດຮຽນ ວຽກງານສະຫະກອນ ແຫ່ງປະເທດໄທ ຄັ້ງວັນທີ່ 22-26.12.2022

ເພື່ອສືກສາ ຮຽນຮູ້ ແລະ ແລກປຽນບົດຮຽນ ຂອງວຽກງານສະຫະກອນ, ເພື່ອການຍົກລະດັບທາງດ້ານຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດ ໃຫ້ນັກພະນັກ ງານສູນກາງ ແລະ ສະຫະກອນ ກ່ຽວກັບການບໍລິຫານ, ການຄູ້ມຄອງວຽກງານນສະຫະກອນ ໃນສປປ ລາວ. ເພື່ອໃຫ້ພະນັກງານສູນກາງ ແລະ ຊາວ Continue reading

ງານວາງສະແດງສິນຄ້າກະສິກໍາ

ແຈ້ງການ

ຍຸດທະສາດ

ໜັງ​ສື​ພິມ ເອ​ເລັກ​ໂຕ​ນິກ

ວາລະສານກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້

ຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ

ວາລະສານການສົ່ງເສີມ

ສະຖິຕິການຜະລິດກະສິກໍາ

ເລື່ອງຫຼ້າສຸດ