Department of Agriculture Extension and Cooperatives

Monthly Archives: February 2023

ພະແນກສົ່ງເສີມກຸ່ມ, ສະຫະກອນ ແລະ ກອງທຶນ ຝຶກອົບຮົມ ບັນຊີວິສາຫະກິດ ( ບັນຊີຄູ່ ) ໃຫ້ສະຫະກອນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ 4 ແຂວງພາກເໜືອ ແລະ 2 ແຂວງພາກກາງ.

ກົມສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະ ສະຫະກອນ ເຫັນໄດ້ຄວາມສຳຄັນກ່ຽວກັບວຽກງານບັນຊີ ໂດຍສະເພາະແມ່ນວຽກງານການຖືບັນຊີຂອງສະຫະກອນກະສິກໍາ ເພາະການຖືບັນຊີ ແມ່ນບົ່ງບອກເຖິງຄວາມໂປ່ງໃສ່, ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງການດຳເນີນກິດຈະການສະຫະກອນ ລວມທັງຄວາມເຊື່ອຖືຂອງບັນດາ Continue reading

ງານວາງສະແດງສິນຄ້າກະສິກໍາ

ແຈ້ງການ

ຍຸດທະສາດ

ໜັງ​ສື​ພິມ ເອ​ເລັກ​ໂຕ​ນິກ

ວາລະສານກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້

ຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ

ວາລະສານການສົ່ງເສີມ

ສະຖິຕິການຜະລິດກະສິກໍາ

ເລື່ອງຫຼ້າສຸດ